วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดยโสธร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2350101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร
2 4350102 เทศบาลเมือง ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร
3 5350301 เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร
4 5350807 เทศบาลตำบล กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
5 5350808 เทศบาลตำบล กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
6 5350701 เทศบาลตำบล ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
7 5350401 เทศบาลตำบล คำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
8 5350901 เทศบาลตำบล คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร
9 5350402 เทศบาลตำบล ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
10 5350103 เทศบาลตำบล เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
11 5350104 เทศบาลตำบล ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
12 5350201 เทศบาลตำบล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
13 5350111 เทศบาลตำบล ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
14 5350202 เทศบาลตำบล นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
15 5350107 เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
16 5350804 เทศบาลตำบล บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
17 5350501 เทศบาลตำบล ป่าติ้ว ป่าติ้ว ยโสธร
18 5350601 เทศบาลตำบล ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
19 5350801 เทศบาลตำบล เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร
20 5350806 เทศบาลตำบล ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
21 5350810 เทศบาลตำบล สวาท เลิงนกทา ยโสธร
22 5350802 เทศบาลตำบล สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
23 5350805 เทศบาลตำบล สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
24 5350108 เทศบาลตำบล สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
25 5350803 เทศบาลตำบล ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
26 6350504 องค์การบริหารส่วนตำบล กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร
27 6350302 องค์การบริหารส่วนตำบล กำแมด กุดชุม ยโสธร
28 6350405 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
29 6350303 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุม กุดชุม ยโสธร
30 6350703 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร
31 6350406 องค์การบริหารส่วนตำบล กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
32 6350115 องค์การบริหารส่วนตำบล ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
33 6350105 องค์การบริหารส่วนตำบล ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
34 6350106 องค์การบริหารส่วนตำบล เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
35 6350705 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
36 6350110 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
37 6350305 องค์การบริหารส่วนตำบล คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร
38 6350903 องค์การบริหารส่วนตำบล คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร
39 6350604 องค์การบริหารส่วนตำบล คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
40 6350407 องค์การบริหารส่วนตำบล แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
41 6350505 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร
42 6350809 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
43 6350502 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร
44 6350408 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
45 6350204 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
46 6350116 องค์การบริหารส่วนตำบล ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
47 6350205 องค์การบริหารส่วนตำบล ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร
48 6350206 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
49 6350117 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
50 6350409 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
51 6350902 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
52 6350410 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
53 6350411 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
54 6350112 องค์การบริหารส่วนตำบล นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
55 6350306 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโส่ กุดชุม ยโสธร
56 6350904 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร
57 6350704 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร
58 6350606 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
59 6350307 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
60 6350607 องค์การบริหารส่วนตำบล บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
61 6350608 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
62 6350609 องค์การบริหารส่วนตำบล ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
63 6350203 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ ทรายมูล ยโสธร
64 6350610 องค์การบริหารส่วนตำบล พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
65 6350503 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร
66 6350304 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม กุดชุม ยโสธร
67 6350412 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
68 6350602 องค์การบริหารส่วนตำบล ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
69 6350702 องค์การบริหารส่วนตำบล ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร
70 6350605 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
71 6350404 องค์การบริหารส่วนตำบล ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
72 6350403 องค์การบริหารส่วนตำบล ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
73 6350506 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร
74 6350413 องค์การบริหารส่วนตำบล สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
75 6350611 องค์การบริหารส่วนตำบล สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
76 6350905 องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร
77 6350812 องค์การบริหารส่วนตำบล สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
78 6350811 องค์การบริหารส่วนตำบล สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
79 6350113 องค์การบริหารส่วนตำบล สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
80 6350109 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
81 6350114 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร
82 6350118 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
83 6350308 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหมี กุดชุม ยโสธร
84 6350119 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
85 6350309 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแหน กุดชุม ยโสธร
86 6350310 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
87 6350603 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
88 6350414 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น