วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2580101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2 4580102 เทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
3 5580201 เทศบาลตำบล ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
4 5580301 เทศบาลตำบล ปาย ปาย แม่ฮ่องสอน
5 5580401 เทศบาลตำบล เมืองยวมใต้ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
6 5580403 เทศบาลตำบล แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
7 5580501 เทศบาลตำบล แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
8 5580402 เทศบาลตำบล แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9 6580603 องค์การบริหารส่วนตำบล กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
10 6580502 องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
11 6580206 องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
12 6580701 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
13 6580504 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
14 6580304 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
15 6580703 องค์การบริหารส่วนตำบล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
16 6580405 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
17 6580704 องค์การบริหารส่วนตำบล ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
18 6580103 องค์การบริหารส่วนตำบล ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
19 6580406 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
20 6580604 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
21 6580307 องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
22 6580104 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
23 6580202 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
24 6580308 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
25 6580207 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
26 6580404 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
27 6580605 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
28 6580203 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
29 6580505 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
30 6580503 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
31 6580305 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
32 6580204 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
33 6580509 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
34 6580506 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
35 6580601 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
36 6580606 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
37 6580407 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
38 6580205 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
39 6580306 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
40 6580302 องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
41 6580303 องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
42 6580702 องค์การบริหารส่วนตำบล สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
43 6580602 องค์การบริหารส่วนตำบล สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
44 6580507 องค์การบริหารส่วนตำบล สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
45 6580408 องค์การบริหารส่วนตำบล เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
46 6580105 องค์การบริหารส่วนตำบล หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
47 6580106 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
48 6580107 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
49 6580108 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
50 6580508 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น