วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2840101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2 3840401 เทศบาลนคร เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
3 3840102 เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
4 4840301 เทศบาลเมือง ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
5 4841701 เทศบาลเมือง ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
6 4841201 เทศบาลเมือง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
7 5840201 เทศบาลตำบล กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
8 5840202 เทศบาลตำบล กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
9 5840503 เทศบาลตำบล เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
10 5840502 เทศบาลตำบล เกาะพงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
11 5840104 เทศบาลตำบล ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
12 5841501 เทศบาลตำบล เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
13 5841002 เทศบาลตำบล คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
14 5841205 เทศบาลตำบล คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
15 5841206 เทศบาลตำบล ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
16 5841401 เทศบาลตำบล เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
17 5840205 เทศบาลตำบล ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
18 5840204 เทศบาลตำบล ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
19 5840602 เทศบาลตำบล ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
20 5840801 เทศบาลตำบล ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
21 5841101 เทศบาลตำบล ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
22 5840701 เทศบาลตำบล ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
23 5841203 เทศบาลตำบล ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
24 5840203 เทศบาลตำบล ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
25 5841504 เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
26 5841601 เทศบาลตำบล บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
27 5840901 เทศบาลตำบล บ้านเชี่ยวหลาน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
28 5840902 เทศบาลตำบล บ้านตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
29 5840501 เทศบาลตำบล บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
30 5841301 เทศบาลตำบล บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
31 5841502 เทศบาลตำบล บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
32 5841405 เทศบาลตำบล บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
33 5841001 เทศบาลตำบล พนม พนม สุราษฎร์ธานี
34 5841204 เทศบาลตำบล พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
35 5840601 เทศบาลตำบล พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
36 5840504 เทศบาลตำบล เพชรพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
37 5841505 เทศบาลตำบล เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
38 5841602 เทศบาลตำบล ย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี
39 5840103 เทศบาลตำบล วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
40 5840609 เทศบาลตำบล เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
41 5841503 เทศบาลตำบล เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
42 6841708 องค์การบริหารส่วนตำบล กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
43 6840806 องค์การบริหารส่วนตำบล กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
44 6841403 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
45 6841102 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
46 6840903 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
47 6841709 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
48 6841506 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
49 6840106 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
50 6841103 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
51 6841802 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
52 6840107 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
53 6840702 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
54 6841003 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
55 6840209 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
56 6841207 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
57 6840705 องค์การบริหารส่วนตำบล คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
58 6841404 องค์การบริหารส่วนตำบล เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
59 6840302 องค์การบริหารส่วนตำบล ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
60 6841803 องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
61 6840304 องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
62 6840303 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
63 6841004 องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
64 6840605 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
65 6841901 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
66 6841902 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
67 6840210 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
68 6841710 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
69 6840807 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
70 6841304 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
71 6840808 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
72 6840802 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
73 6841711 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
74 6841104 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
75 6841105 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
76 6840706 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
77 6840206 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
78 6840211 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
79 6841302 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
80 6841702 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
81 6841712 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
82 6840212 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
83 6840603 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84 6840213 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
85 6841208 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
86 6841209 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
87 6840214 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
88 6841603 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
89 6841804 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
90 6841604 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
91 6841303 องค์การบริหารส่วนตำบล นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
92 6841202 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
93 6841713 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
94 6840809 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
95 6841714 องค์การบริหารส่วนตำบล บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
96 6840108 องค์การบริหารส่วนตำบล บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
97 6841715 องค์การบริหารส่วนตำบล บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
98 6840109 องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
99 6840110 องค์การบริหารส่วนตำบล บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
100 6840111 องค์การบริหารส่วนตำบล บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
101 6841716 องค์การบริหารส่วนตำบล บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
102 6841605 องค์การบริหารส่วนตำบล บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
103 6840803 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
104 6841305 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
105 6840804 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
106 6840703 องค์การบริหารส่วนตำบล ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
107 6841106 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
108 6840305 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
109 6840606 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
110 6840207 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
111 6840607 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
112 6841005 องค์การบริหารส่วนตำบล พนม พนม สุราษฎร์ธานี
113 6840904 องค์การบริหารส่วนตำบล พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
114 6840208 องค์การบริหารส่วนตำบล พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
115 6841006 องค์การบริหารส่วนตำบล พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี
116 6841402 องค์การบริหารส่วนตำบล พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
117 6840905 องค์การบริหารส่วนตำบล พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
118 6841717 องค์การบริหารส่วนตำบล พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
119 6841210 องค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
120 6840105 องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
121 6841704 องค์การบริหารส่วนตำบล มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
122 6840608 องค์การบริหารส่วนตำบล โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
123 6840805 องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
124 6841211 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
125 6841705 องค์การบริหารส่วนตำบล ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
126 6840604 องค์การบริหารส่วนตำบล เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
127 6840707 องค์การบริหารส่วนตำบล วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
128 6841706 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
129 6840704 องค์การบริหารส่วนตำบล สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
130 6841801 องค์การบริหารส่วนตำบล สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
131 6841606 องค์การบริหารส่วนตำบล สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
132 6841607 องค์การบริหารส่วนตำบล สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
133 6841608 องค์การบริหารส่วนตำบล สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
134 6841107 องค์การบริหารส่วนตำบล เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
135 6841703 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี
136 6841707 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
137 6841406 องค์การบริหารส่วนตำบล อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
138 6841609 องค์การบริหารส่วนตำบล อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น