วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2720101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
2 4720701 เทศบาลเมือง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
3 4720102 เทศบาลเมือง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
4 5720904 เทศบาลตำบล กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
5 5720908 เทศบาลตำบล ขุนพัดเพ็ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
6 5720207 เทศบาลตำบล เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
7 5720202 เทศบาลตำบล เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
8 5720401 เทศบาลตำบล โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
9 5720901 เทศบาลตำบล จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
10 5720909 เทศบาลตำบล เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
11 5720601 เทศบาลตำบล ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
12 5720301 เทศบาลตำบล ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
13 5720205 เทศบาลตำบล เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
14 5720406 เทศบาลตำบล ต้นคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
15 5720405 เทศบาลตำบล ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
16 5720106 เทศบาลตำบล ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
17 5720906 เทศบาลตำบล ท้าวอู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
18 5720103 เทศบาลตำบล ท่าเสด็จ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
19 5720201 เทศบาลตำบล ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
20 5720702 เทศบาลตำบล ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
21 5720203 เทศบาลตำบล นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
22 5720204 เทศบาลตำบล บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
23 5720107 เทศบาลตำบล บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
24 5720402 เทศบาลตำบล บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
25 5720504 เทศบาลตำบล บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
26 5720905 เทศบาลตำบล บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
27 5720907 เทศบาลตำบล บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
28 5720121 เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
29 5720403 เทศบาลตำบล บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
30 5720407 เทศบาลตำบล บ้านแหลมพัฒนา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
31 5720503 เทศบาลตำบล ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
32 5720206 เทศบาลตำบล ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
33 5720404 เทศบาลตำบล ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
34 5720104 เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
35 5720507 เทศบาลตำบล วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
36 5720502 เทศบาลตำบล วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
37 5720508 เทศบาลตำบล วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
38 5720501 เทศบาลตำบล ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
39 5720602 เทศบาลตำบล สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
40 5720902 เทศบาลตำบล สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
41 5720105 เทศบาลตำบล สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
42 5720801 เทศบาลตำบล สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
43 5720208 เทศบาลตำบล หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
44 5721001 เทศบาลตำบล หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
45 5720108 เทศบาลตำบล ห้วยวังทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
46 5720903 เทศบาลตำบล อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
47 6720807 องค์การบริหารส่วนตำบล กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี
48 6720410 องค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
49 6720214 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
50 6720116 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
51 6720215 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
52 6720411 องค์การบริหารส่วนตำบล จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
53 6721002 องค์การบริหารส่วนตำบล แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
54 6720117 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
55 6720913 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
56 6720603 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
57 6720118 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
58 6720509 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
59 6720110 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
60 6720914 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี
61 6720710 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมะนาว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
62 6720119 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
63 6720305 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
64 6720711 องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นตาล สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
65 6720111 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
66 6720605 องค์การบริหารส่วนตำบล ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
67 6720120 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
68 6721003 องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
69 6720703 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
70 6720216 องค์การบริหารส่วนตำบล นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
71 6720306 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72 6720706 องค์การบริหารส่วนตำบล เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
73 6720209 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
74 6720707 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
75 6720510 องค์การบริหารส่วนตำบล บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
76 6720712 องค์การบริหารส่วนตำบล บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
77 6720713 องค์การบริหารส่วนตำบล บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
78 6720408 องค์การบริหารส่วนตำบล บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
79 6720714 องค์การบริหารส่วนตำบล บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
80 6720704 องค์การบริหารส่วนตำบล บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
81 6720412 องค์การบริหารส่วนตำบล บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
82 6720715 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
83 6720716 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านช้าง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
84 6720803 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี
85 6720210 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
86 6720413 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
87 6720112 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
88 6720912 องค์การบริหารส่วนตำบล พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
89 6720122 องค์การบริหารส่วนตำบล พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
90 6720506 องค์การบริหารส่วนตำบล มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
91 6720414 องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
92 6720211 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
93 6720802 องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี
94 6720915 องค์การบริหารส่วนตำบล ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
95 6720123 องค์การบริหารส่วนตำบล รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
96 6720604 องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
97 6720302 องค์การบริหารส่วนตำบล วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี
98 6720415 องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
99 6720307 องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
100 6720804 องค์การบริหารส่วนตำบล วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
101 6720416 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
102 6720417 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
103 6720505 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
104 6720708 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
105 6720109 องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
106 6720113 องค์การบริหารส่วนตำบล สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
107 6720114 องค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
108 6720606 องค์การบริหารส่วนตำบล สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
109 6720910 องค์การบริหารส่วนตำบล สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
110 6720115 องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
111 6720409 องค์การบริหารส่วนตำบล สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
112 6721004 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
113 6720705 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
114 6720805 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
115 6721005 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
116 6720303 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
117 6721007 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
118 6720806 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
119 6720607 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
120 6721006 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
121 6720911 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
122 6720304 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี
123 6720212 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
124 6720213 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
125 6720709 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
126 6720308 องค์การบริหารส่วนตำบล องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
127 6720418 องค์การบริหารส่วนตำบล องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น