วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสุรินทร์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2320101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
2 4320102 เทศบาลเมือง สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3 5320403 เทศบาลตำบล กระหาด จอมพระ สุรินทร์
4 5320501 เทศบาลตำบล กังแอน ปราสาท สุรินทร์
5 5320503 เทศบาลตำบล กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์
6 5320601 เทศบาลตำบล กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
7 5321601 เทศบาลตำบล เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
8 5320802 เทศบาลตำบล แคน สนม สุรินทร์
9 5320603 เทศบาลตำบล โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
10 5320402 เทศบาลตำบล จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
11 5320201 เทศบาลตำบล ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
12 5320302 เทศบาลตำบล ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
13 5320202 เทศบาลตำบล ทุ่งศรีชุมพล ชุมพลบุรี สุรินทร์
14 5320206 เทศบาลตำบล นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์
15 5320502 เทศบาลตำบล นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร์
16 5321301 เทศบาลตำบล บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
17 5320401 เทศบาลตำบล บุแกรง จอมพระ สุรินทร์
18 5320902 เทศบาลตำบล ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
19 5320301 เทศบาลตำบล เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
20 5320103 เทศบาลตำบล เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
21 5320203 เทศบาลตำบล ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์
22 5320701 เทศบาลตำบล รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
23 5321101 เทศบาลตำบล ลำดวนสุรพินท์ ลำดวน สุรินทร์
24 5320901 เทศบาลตำบล ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์
25 5320801 เทศบาลตำบล สนม สนม สุรินทร์
26 5320204 เทศบาลตำบล สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์
27 5321001 เทศบาลตำบล สังขะ สังขะ สุรินทร์
28 5321201 เทศบาลตำบล สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์
29 5321202 เทศบาลตำบล หมื่นศรี สำโรงทาบ สุรินทร์
30 6321003 องค์การบริหารส่วนตำบล กระเทียม สังขะ สุรินทร์
31 6320205 องค์การบริหารส่วนตำบล กระเบื้อง ชุมพลบุรี สุรินทร์
32 6320303 องค์การบริหารส่วนตำบล กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
33 6321211 องค์การบริหารส่วนตำบล กระออม สำโรงทาบ สุรินทร์
34 6320504 องค์การบริหารส่วนตำบล กังแอน ปราสาท สุรินทร์
35 6320108 องค์การบริหารส่วนตำบล กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
36 6320702 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
37 6320905 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
38 6321203 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์
39 6320710 องค์การบริหารส่วนตำบล แก รัตนบุรี สุรินทร์
40 6320104 องค์การบริหารส่วนตำบล แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
41 6320906 องค์การบริหารส่วนตำบล ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
42 6321004 องค์การบริหารส่วนตำบล ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
43 6321013 องค์การบริหารส่วนตำบล คม สังขะ สุรินทร์
44 6320109 องค์การบริหารส่วนตำบล คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
45 6320711 องค์การบริหารส่วนตำบล คอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
46 6320907 องค์การบริหารส่วนตำบล คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์
47 6321701 องค์การบริหารส่วนตำบล คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
48 6320602 องค์การบริหารส่วนตำบล คูตัน กาบเชิง สุรินทร์
49 6321401 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์
50 6320512 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
51 6320505 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
52 6321307 องค์การบริหารส่วนตำบล จรัส บัวเชด สุรินทร์
53 6320404 องค์การบริหารส่วนตำบล จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
54 6320908 องค์การบริหารส่วนตำบล จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
55 6321402 องค์การบริหารส่วนตำบล จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์
56 6321502 องค์การบริหารส่วนตำบล แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์
57 6320105 องค์การบริหารส่วนตำบล เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
58 6320909 องค์การบริหารส่วนตำบล ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
59 6320409 องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์
60 6320506 องค์การบริหารส่วนตำบล เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์
61 6321103 องค์การบริหารส่วนตำบล โชกเหนือ ลำดวน สุรินทร์
62 6320507 องค์การบริหารส่วนตำบล โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
63 6321501 องค์การบริหารส่วนตำบล ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
64 6320604 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่าน กาบเชิง สุรินทร์
65 6320910 องค์การบริหารส่วนตำบล ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์
66 6321503 องค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์
67 6321104 องค์การบริหารส่วนตำบล ตระเปียงเตีย ลำดวน สุรินทร์
68 6320110 องค์การบริหารส่วนตำบล ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
69 6321102 องค์การบริหารส่วนตำบล ตรำดม ลำดวน สุรินทร์
70 6320911 องค์การบริหารส่วนตำบล ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
71 6320605 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
72 6320111 องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
73 6321602 องค์การบริหารส่วนตำบล ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
74 6321005 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาคง สังขะ สุรินทร์
75 6321006 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาตุม สังขะ สุรินทร์
76 6320513 องค์การบริหารส่วนตำบล ตานี ปราสาท สุรินทร์
77 6320514 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
78 6321403 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
79 6321303 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาวัง บัวเชด สุรินทร์
80 6320112 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
81 6320903 องค์การบริหารส่วนตำบล แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
82 6320508 องค์การบริหารส่วนตำบล ทมอ ปราสาท สุรินทร์
83 6321007 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับทัน สังขะ สุรินทร์
84 6320703 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
85 6320304 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
86 6320113 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
87 6320305 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
88 6320515 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
89 6320114 องค์การบริหารส่วนตำบล เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
90 6321008 องค์การบริหารส่วนตำบล เทพรักษา สังขะ สุรินทร์
91 6320704 องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
92 6320106 องค์การบริหารส่วนตำบล นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
93 6320115 องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
94 6320803 องค์การบริหารส่วนตำบล นานวน สนม สุรินทร์
95 6320116 องค์การบริหารส่วนตำบล นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
96 6320912 องค์การบริหารส่วนตำบล นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
97 6320705 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
98 6320606 องค์การบริหารส่วนตำบล แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์
99 6321705 องค์การบริหารส่วนตำบล โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์
100 6320306 องค์การบริหารส่วนตำบล บะ ท่าตูม สุรินทร์
101 6321404 องค์การบริหารส่วนตำบล บักได พนมดงรัก สุรินทร์
102 6320307 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
103 6321302 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
104 6321009 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์
105 6321010 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
106 6320516 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์
107 6320405 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์
108 6320509 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
109 6321605 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
110 6321603 องค์การบริหารส่วนตำบล บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
111 6320117 องค์การบริหารส่วนตำบล บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
112 6320706 องค์การบริหารส่วนตำบล เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
113 6321204 องค์การบริหารส่วนตำบล ประดู่ สำโรงทาบ สุรินทร์
114 6320517 องค์การบริหารส่วนตำบล ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
115 6321604 องค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
116 6320518 องค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาทหนง ปราสาท สุรินทร์
117 6320510 องค์การบริหารส่วนตำบล ปรือ ปราสาท สุรินทร์
118 6320406 องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์
119 6320707 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
120 6320308 องค์การบริหารส่วนตำบล พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
121 6321011 องค์การบริหารส่วนตำบล พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
122 6320118 องค์การบริหารส่วนตำบล เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
123 6320804 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนโก สนม สุรินทร์
124 6320309 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
125 6320207 องค์การบริหารส่วนตำบล ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์
126 6320511 องค์การบริหารส่วนตำบล ไพล ปราสาท สุรินทร์
127 6320107 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
128 6320208 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์
129 6320407 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
130 6320913 องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
131 6320708 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
132 6320914 องค์การบริหารส่วนตำบล ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
133 6321702 องค์การบริหารส่วนตำบล ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์
134 6320709 องค์การบริหารส่วนตำบล รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
135 6320119 องค์การบริหารส่วนตำบล ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
136 6321105 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำดวน ลำดวน สุรินทร์
137 6320410 องค์การบริหารส่วนตำบล ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์
138 6320209 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
139 6321504 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์
140 6321205 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข สำโรงทาบ สุรินทร์
141 6320805 องค์การบริหารส่วนตำบล สนม สนม สุรินทร์
142 6320519 องค์การบริหารส่วนตำบล สมุด ปราสาท สุรินทร์
143 6320123 องค์การบริหารส่วนตำบล สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
144 6320120 องค์การบริหารส่วนตำบล สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
145 6321012 องค์การบริหารส่วนตำบล สะกาด สังขะ สุรินทร์
146 6321304 องค์การบริหารส่วนตำบล สะเดา บัวเชด สุรินทร์
147 6321206 องค์การบริหารส่วนตำบล สะโน สำโรงทาบ สุรินทร์
148 6321002 องค์การบริหารส่วนตำบล สังขะ สังขะ สุรินทร์
149 6321305 องค์การบริหารส่วนตำบล สำเภาลูน บัวเชด สุรินทร์
150 6320121 องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
151 6321207 องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์
152 6321208 องค์การบริหารส่วนตำบล เสม็จ สำโรงทาบ สุรินทร์
153 6320122 องค์การบริหารส่วนตำบล แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
154 6320904 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
155 6321703 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์
156 6320915 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
157 6320310 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
158 6320712 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
159 6320713 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
160 6321209 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์
161 6320311 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
162 6320806 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองระฆัง สนม สุรินทร์
163 6320210 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์
164 6321505 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์
165 6320408 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์
166 6321704 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์
167 6320916 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
168 6320520 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
169 6320807 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองอียอ สนม สุรินทร์
170 6321210 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฮะ สำโรงทาบ สุรินทร์
171 6320808 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวงัว สนม สุรินทร์
172 6321306 องค์การบริหารส่วนตำบล อาโพน บัวเชด สุรินทร์
173 6321106 องค์การบริหารส่วนตำบล อู่โลก ลำดวน สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น