รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2530101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
2 4530102 เทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3 5530109 เทศบาลตำบล คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
4 5530111 เทศบาลตำบล งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
5 5530303 เทศบาลตำบล จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
6 5530104 เทศบาลตำบล ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
7 5530201 เทศบาลตำบล ตรอน ตรอน อุตรดิตถ์
8 5530901 เทศบาลตำบล ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
9 5530301 เทศบาลตำบล ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
10 5530702 เทศบาลตำบล ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
11 5530108 เทศบาลตำบล ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
12 5530801 เทศบาลตำบล ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
13 5530401 เทศบาลตำบล น้ำปาด น้ำปาด อุตรดิตถ์
14 5530106 เทศบาลตำบล น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
15 5530701 เทศบาลตำบล ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
16 5530103 เทศบาลตำบล บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
17 5530202 เทศบาลตำบล บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
18 5530601 เทศบาลตำบล บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
19 5530112 เทศบาลตำบล ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
20 5530110 เทศบาลตำบล ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
21 5530806 เทศบาลตำบล พระเสด็จ ลับแล อุตรดิตถ์
22 5530501 เทศบาลตำบล ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
23 5530302 เทศบาลตำบล ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์
24 5530105 เทศบาลตำบล วังกระพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
25 5530803 เทศบาลตำบล ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์
26 5530802 เทศบาลตำบล หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์
27 5530107 เทศบาลตำบล หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
28 6530204 องค์การบริหารส่วนตำบล ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
29 6530113 องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
30 6530706 องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
31 6530804 องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
32 6530805 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
33 6530402 องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นเหล็ก น้ำปาด อุตรดิตถ์
34 6530114 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
35 6530304 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
36 6530305 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์
37 6530707 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
38 6530708 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
39 6530602 องค์การบริหารส่วนตำบล นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
40 6530306 องค์การบริหารส่วนตำบล นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์
41 6530807 องค์การบริหารส่วนตำบล นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์
42 6530709 องค์การบริหารส่วนตำบล นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
43 6530710 องค์การบริหารส่วนตำบล นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
44 6530404 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์
45 6530403 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์
46 6530903 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
47 6530307 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
48 6530205 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
49 6530703 องค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
50 6530902 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
51 6530603 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์
52 6530206 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
53 6530711 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
54 6530115 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
55 6530116 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
56 6530712 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
57 6530405 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์
58 6530503 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
59 6530704 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
60 6530904 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
61 6530905 องค์การบริหารส่วนตำบล ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
62 6530308 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
63 6530808 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
64 6530809 องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
65 6530705 องค์การบริหารส่วนตำบล พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
66 6530502 องค์การบริหารส่วนตำบล ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
67 6530604 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
68 6530810 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์
69 6530309 องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์
70 6530713 องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
71 6530117 องค์การบริหารส่วนตำบล วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
72 6530203 องค์การบริหารส่วนตำบล วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
73 6530504 องค์การบริหารส่วนตำบล สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
74 6530505 องค์การบริหารส่วนตำบล สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
75 6530406 องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์
76 6530118 องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
77 6530407 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์
78 6530119 องค์การบริหารส่วนตำบล หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
79 6530310 องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์
80 6530207 องค์การบริหารส่วนตำบล หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า