รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุดรธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2410101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2 3410102 เทศบาลนคร อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3 4410103 เทศบาลเมือง โนนสูง-น้ำคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
4 4411101 เทศบาลเมือง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
5 4410104 เทศบาลเมือง หนองสำโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
6 5410407 เทศบาลตำบล กงพานพันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
7 5411707 เทศบาลตำบล กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
8 5410201 เทศบาลตำบล กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
9 5410307 เทศบาลตำบล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
10 5410401 เทศบาลตำบล กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
11 5412401 เทศบาลตำบล กู่แก้ว กู่แก้ว อุดรธานี
12 5412403 เทศบาลตำบล คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
13 5411711 เทศบาลตำบล คำบง บ้านผือ อุดรธานี
14 5410605 เทศบาลตำบล โคกสูง หนองหาน อุดรธานี
15 5410903 เทศบาลตำบล จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
16 5410202 เทศบาลตำบล เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
17 5410405 เทศบาลตำบล เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
18 5410411 เทศบาลตำบล แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
19 5410801 เทศบาลตำบล ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
20 5410203 เทศบาลตำบล ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
21 5410701 เทศบาลตำบล ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
22 5410703 เทศบาลตำบล ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
23 5410105 เทศบาลตำบล นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
24 5411801 เทศบาลตำบล นางัว น้ำโสม อุดรธานี
25 5412102 เทศบาลตำบล นาดี หนองแสง อุดรธานี
26 5412201 เทศบาลตำบล นายูง นายูง อุดรธานี
27 5411802 เทศบาลตำบล น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
28 5410106 เทศบาลตำบล นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
29 5412204 เทศบาลตำบล โนนทอง นายูง อุดรธานี
30 5410501 เทศบาลตำบล โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
31 5410304 เทศบาลตำบล โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
32 5411006 เทศบาลตำบล บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
33 5412006 เทศบาลตำบล บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
34 5410107 เทศบาลตำบล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
35 5410601 เทศบาลตำบล บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
36 5410125 เทศบาลตำบล บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
37 5411902 เทศบาลตำบล บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
38 5410904 เทศบาลตำบล บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
39 5411701 เทศบาลตำบล บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
40 5412003 เทศบาลตำบล บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
41 5410408 เทศบาลตำบล ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
42 5410205 เทศบาลตำบล ปะโค กุดจับ อุดรธานี
43 5410611 เทศบาลตำบล ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
44 5411002 เทศบาลตำบล ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
45 5410402 เทศบาลตำบล พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
46 5411901 เทศบาลตำบล เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
47 5410802 เทศบาลตำบล โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
48 5410302 เทศบาลตำบล ภูผาแดง หนองวัวซอ อุดรธานี
49 5410206 เทศบาลตำบล เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
50 5410208 เทศบาลตำบล ยางชุม กุดจับ อุดรธานี
51 5411003 เทศบาลตำบล ลำพันชาด วังสามหมอ อุดรธานี
52 5411001 เทศบาลตำบล วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
53 5410404 เทศบาลตำบล เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
54 5410901 เทศบาลตำบล ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
55 5410204 เทศบาลตำบล สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
56 5412001 เทศบาลตำบล สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
57 5412101 เทศบาลตำบล แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
58 5410110 เทศบาลตำบล หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
59 5410108 เทศบาลตำบล หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
60 5410309 เทศบาลตำบล หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
61 5410109 เทศบาลตำบล หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
62 5410604 เทศบาลตำบล หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
63 5410602 เทศบาลตำบล หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
64 5410301 เทศบาลตำบล หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
65 5410803 เทศบาลตำบล หนองแวงแก้มหอม ไชยวาน อุดรธานี
66 5410502 เทศบาลตำบล หนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
67 5411004 เทศบาลตำบล หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
68 5410406 เทศบาลตำบล หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี
69 5410603 เทศบาลตำบล หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
70 5410403 เทศบาลตำบล ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
71 5410902 เทศบาลตำบล หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
72 5410303 เทศบาลตำบล อุบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
73 6410209 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
74 6410112 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
75 6410410 องค์การบริหารส่วนตำบล กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
76 6410207 องค์การบริหารส่วนตำบล ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
77 6411708 องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
78 6411709 องค์การบริหารส่วนตำบล เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
79 6412402 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี
80 6411005 องค์การบริหารส่วนตำบล คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
81 6411710 องค์การบริหารส่วนตำบล คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
82 6410804 องค์การบริหารส่วนตำบล คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
83 6410503 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
84 6411907 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
85 6410111 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
86 6411908 องค์การบริหารส่วนตำบล จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
87 6411703 องค์การบริหารส่วนตำบล จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
88 6412005 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
89 6410121 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
90 6410113 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 6411909 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
92 6411105 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
93 6412302 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
94 6410607 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
95 6410907 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
96 6410210 องค์การบริหารส่วนตำบล ตานเลียน กุดจับ อุดรธานี
97 6410412 องค์การบริหารส่วนตำบล ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
98 6411903 องค์การบริหารส่วนตำบล เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
99 6411103 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
100 6410506 องค์การบริหารส่วนตำบล ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
101 6412103 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
102 6410409 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
103 6410702 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
104 6410114 องค์การบริหารส่วนตำบล นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
105 6410122 องค์การบริหารส่วนตำบล นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
106 6411106 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
107 6412203 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแค นายูง อุดรธานี
108 6411803 องค์การบริหารส่วนตำบล นางัว น้ำโสม อุดรธานี
109 6410704 องค์การบริหารส่วนตำบล นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
110 6410115 องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
111 6410705 องค์การบริหารส่วนตำบล นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี
112 6412303 องค์การบริหารส่วนตำบล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
113 6411910 องค์การบริหารส่วนตำบล นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
114 6411904 องค์การบริหารส่วนตำบล นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
115 6412501 องค์การบริหารส่วนตำบล นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
116 6410908 องค์การบริหารส่วนตำบล นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
117 6412002 องค์การบริหารส่วนตำบล นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
118 6411107 องค์การบริหารส่วนตำบล นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
119 6410308 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
120 6411806 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
121 6410123 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
122 6411704 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี
123 6412404 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี
124 6410116 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
125 6412202 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
126 6410117 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
127 6411712 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี
128 6410124 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
129 6411108 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
130 6411109 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
131 6410606 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
132 6411113 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
133 6412301 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
134 6411110 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
135 6411702 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
136 6411111 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
137 6410610 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
138 6411805 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
139 6412004 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
140 6411911 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
141 6410507 องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
142 6410413 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
143 6410612 องค์การบริหารส่วนตำบล พังงู หนองหาน อุดรธานี
144 6411905 องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
145 6410504 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
146 6410608 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
147 6411102 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
148 6411713 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
149 6411104 องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
150 6410905 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
151 6411804 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี
152 6410613 องค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
153 6410211 องค์การบริหารส่วนตำบล สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
154 6411912 องค์การบริหารส่วนตำบล สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
155 6410614 องค์การบริหารส่วนตำบล สะแบง หนองหาน อุดรธานี
156 6410126 องค์การบริหารส่วนตำบล สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
157 6411807 องค์การบริหารส่วนตำบล สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี
158 6410414 องค์การบริหารส่วนตำบล สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
159 6411906 องค์การบริหารส่วนตำบล สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
160 6410415 องค์การบริหารส่วนตำบล เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
161 6412104 องค์การบริหารส่วนตำบล แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
162 6411808 องค์การบริหารส่วนตำบล โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี
163 6411007 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
164 6410505 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
165 6410906 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
166 6410118 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
167 6411714 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี
168 6411809 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
169 6410609 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
170 6412105 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
171 6410805 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
172 6411705 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี
173 6410615 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
174 6410305 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
175 6410119 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
176 6410306 องค์การบริหารส่วนตำบล หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
177 6410120 องค์การบริหารส่วนตำบล หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
178 6412502 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
179 6411706 องค์การบริหารส่วนตำบล หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
180 6411112 องค์การบริหารส่วนตำบล อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
181 6412503 องค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า