รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2370101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 4370102 เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 5370106 เทศบาลตำบล ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
4 5370604 เทศบาลตำบล เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
5 5370202 เทศบาลตำบล โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ
6 5370705 เทศบาลตำบล โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
7 5370201 เทศบาลตำบล ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ
8 5370703 เทศบาลตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
9 5370302 เทศบาลตำบล นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
10 5370104 เทศบาลตำบล นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
11 5370105 เทศบาลตำบล นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
12 5370107 เทศบาลตำบล นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 5370103 เทศบาลตำบล น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
14 5370301 เทศบาลตำบล ปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
15 5370702 เทศบาลตำบล เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
16 5370401 เทศบาลตำบล พนา พนา อำนาจเจริญ
17 5370402 เทศบาลตำบล พระเหลา พนา อำนาจเจริญ
18 5370602 เทศบาลตำบล รัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
19 5370704 เทศบาลตำบล สามหนอง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
20 5370502 เทศบาลตำบล สิริเสนางค์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
21 5370501 เทศบาลตำบล เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
22 5370303 เทศบาลตำบล หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
23 5370304 เทศบาลตำบล ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
24 5370601 เทศบาลตำบล หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ
25 5370701 เทศบาลตำบล อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
26 6370109 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
27 6370206 องค์การบริหารส่วนตำบล คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ
28 6370603 องค์การบริหารส่วนตำบล คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
29 6370308 องค์การบริหารส่วนตำบล คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
30 6370110 องค์การบริหารส่วนตำบล คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
31 6370204 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ
32 6370404 องค์การบริหารส่วนตำบล จานลาน พนา อำนาจเจริญ
33 6370608 องค์การบริหารส่วนตำบล จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
34 6370203 องค์การบริหารส่วนตำบล ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ
35 6370706 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
36 6370111 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
37 6370112 องค์การบริหารส่วนตำบล นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
38 6370120 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
39 6370113 องค์การบริหารส่วนตำบล นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
40 6370503 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
41 6370305 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
42 6370121 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
43 6370306 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
44 6370114 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
45 6370115 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
46 6370108 องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
47 6370116 องค์การบริหารส่วนตำบล ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
48 6370205 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ
49 6370403 องค์การบริหารส่วนตำบล พนา พนา อำนาจเจริญ
50 6370504 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
51 6370605 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
52 6370707 องค์การบริหารส่วนตำบล แมด ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
53 6370405 องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ
54 6370708 องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
55 6370507 องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
56 6370307 องค์การบริหารส่วนตำบล ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
57 6370606 องค์การบริหารส่วนตำบล สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ
58 6370117 องค์การบริหารส่วนตำบล สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
59 6370607 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ
60 6370118 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
61 6370505 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
62 6370506 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
63 6370122 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
64 6370119 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า