วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดเลย

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2420101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลย เมืองเลย เลย
2 4420102 เทศบาลเมือง เลย เมืองเลย เลย
3 4420901 เทศบาลเมือง วังสะพุง วังสะพุง เลย
4 5420302 เทศบาลตำบล เขาแก้ว เชียงคาน เลย
5 5420405 เทศบาลตำบล คอนสา ปากชม เลย
6 5420401 เทศบาลตำบล เชียงกลม ปากชม เลย
7 5420301 เทศบาลตำบล เชียงคาน เชียงคาน เลย
8 5420501 เทศบาลตำบล ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
9 5421201 เทศบาลตำบล ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
10 5420801 เทศบาลตำบล ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
11 5420303 เทศบาลตำบล ธาตุ เชียงคาน เลย
12 5420201 เทศบาลตำบล นาด้วง นาด้วง เลย
13 5420202 เทศบาลตำบล นาดอกคำ นาด้วง เลย
14 5420105 เทศบาลตำบล นาดินดำ เมืองเลย เลย
15 5420106 เทศบาลตำบล นาโป่ง เมืองเลย เลย
16 5420601 เทศบาลตำบล นาแห้ว นาแห้ว เลย
17 5420103 เทศบาลตำบล นาอ้อ เมืองเลย เลย
18 5420107 เทศบาลตำบล นาอาน เมืองเลย เลย
19 5420104 เทศบาลตำบล น้ำสวย เมืองเลย เลย
20 5421202 เทศบาลตำบล โนนปอแดง ผาขาว เลย
21 5420402 เทศบาลตำบล ปากชม ปากชม เลย
22 5420909 เทศบาลตำบล ปากปวน วังสะพุง เลย
23 5421302 เทศบาลตำบล ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
24 5421001 เทศบาลตำบล ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
25 5420701 เทศบาลตำบล ภูเรือ ภูเรือ เลย
26 5420704 เทศบาลตำบล ร่องจิก ภูเรือ เลย
27 5420905 เทศบาลตำบล ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
28 5420502 เทศบาลตำบล ศรีสองรัก ด่านซ้าย เลย
29 5421401 เทศบาลตำบล หนองหิน หนองหิน เลย
30 5421301 เทศบาลตำบล เอราวัณ เอราวัณ เลย
31 6420111 องค์การบริหารส่วนตำบล กกดู่ เมืองเลย เลย
32 6420112 องค์การบริหารส่วนตำบล กกทอง เมืองเลย เลย
33 6420505 องค์การบริหารส่วนตำบล กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
34 6421101 องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย
35 6420907 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาหลวง วังสะพุง เลย
36 6420908 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
37 6420503 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกงาม ด่านซ้าย เลย
38 6420802 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย
39 6420305 องค์การบริหารส่วนตำบล จอมศรี เชียงคาน เลย
40 6420404 องค์การบริหารส่วนตำบล ชมเจริญ ปากชม เลย
41 6420113 องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
42 6420304 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงคาน เชียงคาน เลย
43 6421403 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า หนองหิน เลย
44 6421304 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
45 6420902 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว วังสะพุง เลย
46 6420803 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
47 6420702 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าศาลา ภูเรือ เลย
48 6420203 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย
49 6420204 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะอาด นาด้วง เลย
50 6420108 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแขม เมืองเลย เลย
51 6420306 องค์การบริหารส่วนตำบล นาซ่าว เชียงคาน เลย
52 6420205 องค์การบริหารส่วนตำบล นาด้วง นาด้วง เลย
53 6420506 องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี ด่านซ้าย เลย
54 6420602 องค์การบริหารส่วนตำบล นาพึง นาแห้ว เลย
55 6420603 องค์การบริหารส่วนตำบล นามาลา นาแห้ว เลย
56 6420504 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหอ ด่านซ้าย เลย
57 6420804 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำแคม ท่าลี่ เลย
58 6420109 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำสวย เมืองเลย เลย
59 6420114 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหมาน เมืองเลย เลย
60 6421204 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนป่าซาง ผาขาว เลย
61 6421205 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย
62 6420307 องค์การบริหารส่วนตำบล บุฮม เชียงคาน เลย
63 6420703 องค์การบริหารส่วนตำบล ปลาบ่า ภูเรือ เลย
64 6421404 องค์การบริหารส่วนตำบล ปวนพุ หนองหิน เลย
65 6420403 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากชม ปากชม เลย
66 6420308 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากตม เชียงคาน เลย
67 6420507 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
68 6420508 องค์การบริหารส่วนตำบล โป่ง ด่านซ้าย เลย
69 6421203 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาขาว ผาขาว เลย
70 6421004 องค์การบริหารส่วนตำบล ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
71 6420903 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาน้อย วังสะพุง เลย
72 6420910 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
73 6421303 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาสามยอด เอราวัณ เลย
74 6420509 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสูง ด่านซ้าย เลย
75 6421002 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
76 6421102 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหอ ภูหลวง เลย
77 6420110 องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง เมืองเลย เลย
78 6420707 องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดค่าง ภูเรือ เลย
79 6421104 องค์การบริหารส่วนตำบล เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
80 6420510 องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว ด่านซ้าย เลย
81 6420904 องค์การบริหารส่วนตำบล วังสะพุง วังสะพุง เลย
82 6421003 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
83 6420115 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสองรักษ์ เมืองเลย เลย
84 6420705 องค์การบริหารส่วนตำบล สานตม ภูเรือ เลย
85 6420116 องค์การบริหารส่วนตำบล เสี้ยว เมืองเลย เลย
86 6420605 องค์การบริหารส่วนตำบล แสงภา นาแห้ว เลย
87 6421103 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคัน ภูหลวง เลย
88 6420911 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
89 6420706 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ภูเรือ เลย
90 6420805 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองผือ ท่าลี่ เลย
91 6420906 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
92 6421402 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหิน หนองหิน เลย
93 6420406 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย
94 6420407 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยพิชัย ปากชม เลย
95 6421005 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
96 6421105 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
97 6420408 องค์การบริหารส่วนตำบล หาดคัมภีร์ ปากชม เลย
98 6420309 องค์การบริหารส่วนตำบล หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
99 6420604 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่ากอหก นาแห้ว เลย
100 6420806 องค์การบริหารส่วนตำบล อาฮี ท่าลี่ เลย
101 6420511 องค์การบริหารส่วนตำบล อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น