วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสกลนคร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2470101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
2 3470102 เทศบาลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
3 5470301 เทศบาลตำบล กุดบาก กุดบาก สกลนคร
4 5470804 เทศบาลตำบล กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร
5 5470302 เทศบาลตำบล กุดไห กุดบาก สกลนคร
6 5470303 เทศบาลตำบล กุดแฮด กุดบาก สกลนคร
7 5470201 เทศบาลตำบล กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
8 5470901 เทศบาลตำบล คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร
9 5470604 เทศบาลตำบล คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
10 5470812 เทศบาลตำบล คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
11 5471801 เทศบาลตำบล โคกภู ภูพาน สกลนคร
12 5471205 เทศบาลตำบล โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
13 5470109 เทศบาลตำบล งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
14 5471601 เทศบาลตำบล เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
15 5470106 เทศบาลตำบล เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
16 5471704 เทศบาลตำบล เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
17 5470104 เทศบาลตำบล ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
18 5471201 เทศบาลตำบล ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร
19 5471501 เทศบาลตำบล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
20 5471108 เทศบาลตำบล ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
21 5470105 เทศบาลตำบล ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
22 5471302 เทศบาลตำบล ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
23 5470107 เทศบาลตำบล ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
24 5471701 เทศบาลตำบล นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
25 5470803 เทศบาลตำบล นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
26 5470404 เทศบาลตำบล นาใน พรรณานิคม สกลนคร
27 5470304 เทศบาลตำบล นาม่อง กุดบาก สกลนคร
28 5470409 เทศบาลตำบล นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
29 5471204 เทศบาลตำบล บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
30 5471101 เทศบาลตำบล บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
31 5470401 เทศบาลตำบล บัวสว่าง พรรณานิคม สกลนคร
32 5471206 เทศบาลตำบล บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
33 5471705 เทศบาลตำบล บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
34 5471001 เทศบาลตำบล บ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร
35 5471304 เทศบาลตำบล ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
36 5470603 เทศบาลตำบล ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
37 5470411 เทศบาลตำบล พรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร
38 5470402 เทศบาลตำบล พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร
39 5470403 เทศบาลตำบล พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
40 5470501 เทศบาลตำบล พังโคน พังโคน สกลนคร
41 5470502 เทศบาลตำบล พังโคนศรีจำปา พังโคน สกลนคร
42 5471203 เทศบาลตำบล พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
43 5470902 เทศบาลตำบล แพด คำตากล้า สกลนคร
44 5471106 เทศบาลตำบล โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
45 5470111 เทศบาลตำบล เมืองทองท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
46 5470505 เทศบาลตำบล แร่ พังโคน สกลนคร
47 5470406 เทศบาลตำบล ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
48 5470407 เทศบาลตำบล วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
49 5471305 เทศบาลตำบล วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
50 5470802 เทศบาลตำบล วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
51 5470602 เทศบาลตำบล วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
52 5471107 เทศบาลตำบล วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
53 5471802 เทศบาลตำบล สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
54 5471202 เทศบาลตำบล สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
55 5471301 เทศบาลตำบล ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
56 5471303 เทศบาลตำบล ส่องดาวหนองแดง ส่องดาว สกลนคร
57 5471103 เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
58 5470103 เทศบาลตำบล หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
59 5470601 เทศบาลตำบล หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
60 5470801 เทศบาลตำบล หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
61 5470811 เทศบาลตำบล หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
62 5471207 เทศบาลตำบล หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
63 5471002 เทศบาลตำบล ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
64 5470108 เทศบาลตำบล เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
65 5471102 เทศบาลตำบล อากาศอำนวย อากาศอำนวย สกลนคร
66 5470110 เทศบาลตำบล ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
67 5470506 เทศบาลตำบล ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
68 6471803 องค์การบริหารส่วนตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
69 6470206 องค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
70 6470112 องค์การบริหารส่วนตำบล ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
71 6470805 องค์การบริหารส่วนตำบล ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
72 6470605 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
73 6471208 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
74 6470815 องค์การบริหารส่วนตำบล คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
75 6470905 องค์การบริหารส่วนตำบล คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร
76 6471209 องค์การบริหารส่วนตำบล คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
77 6470115 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
78 6471606 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร
79 6471403 องค์การบริหารส่วนตำบล จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
80 6471602 องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
81 6470405 องค์การบริหารส่วนตำบล ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
82 6470408 องค์การบริหารส่วนตำบล เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
83 6470116 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
84 6470113 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
85 6471004 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
86 6471005 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
87 6471006 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
88 6471502 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
89 6470806 องค์การบริหารส่วนตำบล เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
90 6470503 องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
91 6471213 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
92 6471214 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
93 6471401 องค์การบริหารส่วนตำบล เต่างอย เต่างอย สกลนคร
94 6471210 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
95 6471603 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
96 6470807 องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
97 6471215 องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
98 6470813 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
99 6471702 องค์การบริหารส่วนตำบล นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
100 6471402 องค์การบริหารส่วนตำบล นาตาล เต่างอย สกลนคร
101 6470904 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแต้ คำตากล้า สกลนคร
102 6470202 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
103 6470203 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร
104 6471109 องค์การบริหารส่วนตำบล นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
105 6470701 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร
106 6471009 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
107 6470117 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
108 6471211 องค์การบริหารส่วนตำบล บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
109 6471007 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
110 6470410 องค์การบริหารส่วนตำบล บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
111 6471216 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
112 6471703 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
113 6471604 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
114 6471404 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
115 6470118 องค์การบริหารส่วนตำบล พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
116 6470204 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
117 6471105 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
118 6471217 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
119 6471003 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
120 6470504 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
121 6470119 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
122 6471010 องค์การบริหารส่วนตำบล มาย บ้านม่วง สกลนคร
123 6471503 องค์การบริหารส่วนตำบล แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
124 6470808 องค์การบริหารส่วนตำบล วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
125 6470606 องค์การบริหารส่วนตำบล วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
126 6471212 องค์การบริหารส่วนตำบล แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
127 6470809 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
128 6471218 องค์การบริหารส่วนตำบล สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
129 6470702 องค์การบริหารส่วนตำบล สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร
130 6471008 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร
131 6470704 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร
132 6470903 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร
133 6470703 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร
134 6471605 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
135 6470810 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร
136 6471804 องค์การบริหารส่วนตำบล หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
137 6470114 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
138 6471504 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
139 6471104 องค์การบริหารส่วนตำบล อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
140 6470814 องค์การบริหารส่วนตำบล อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
141 6470205 องค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น