วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2450101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2 4450102 เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
3 5451202 เทศบาลตำบล กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
4 5450201 เทศบาลตำบล กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
5 5450202 เทศบาลตำบล เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
6 5451001 เทศบาลตำบล เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
7 5451004 เทศบาลตำบล ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
8 5450803 เทศบาลตำบล คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
9 5451203 เทศบาลตำบล คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
10 5450701 เทศบาลตำบล โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
11 5450405 เทศบาลตำบล โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
12 5450703 เทศบาลตำบล โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
13 5450401 เทศบาลตำบล จตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
14 5451703 เทศบาลตำบล จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
15 5451104 เทศบาลตำบล จำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
16 5451503 เทศบาลตำบล ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด
17 5450801 เทศบาลตำบล ชัยวารี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
18 5451501 เทศบาลตำบล ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด
19 5451801 เทศบาลตำบล เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
20 5450802 เทศบาลตำบล เชียงใหม่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
21 5450404 เทศบาลตำบล ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
22 5451702 เทศบาลตำบล ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
23 5451113 เทศบาลตำบล ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
24 5451701 เทศบาลตำบล ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด
25 5451015 เทศบาลตำบล ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
26 5450901 เทศบาลตำบล ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด
27 5451103 เทศบาลตำบล ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
28 5451107 เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
29 5450501 เทศบาลตำบล ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
30 5451006 เทศบาลตำบล นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
31 5451005 เทศบาลตำบล นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
32 5450505 เทศบาลตำบล นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
33 5450708 เทศบาลตำบล โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
34 5450104 เทศบาลตำบล โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
35 5450305 เทศบาลตำบล โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
36 5450502 เทศบาลตำบล บ้านนิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
37 5451602 เทศบาลตำบล บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
38 5451504 เทศบาลตำบล บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด
39 5450301 เทศบาลตำบล ปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
40 5450103 เทศบาลตำบล ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
41 5451704 เทศบาลตำบล ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด
42 5450601 เทศบาลตำบล พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
43 5451007 เทศบาลตำบล พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
44 5450602 เทศบาลตำบล โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด
45 5450710 เทศบาลตำบล โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
46 5451607 เทศบาลตำบล โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
47 5451301 เทศบาลตำบล โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
48 5450702 เทศบาลตำบล โพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
49 5451402 เทศบาลตำบล โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
50 5450306 เทศบาลตำบล โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
51 5450504 เทศบาลตำบล มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
52 5451502 เทศบาลตำบล เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด
53 5450203 เทศบาลตำบล เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
54 5451003 เทศบาลตำบล เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
55 5451201 เทศบาลตำบล เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
56 5450406 เทศบาลตำบล เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
57 5450407 เทศบาลตำบล ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
58 5451008 เทศบาลตำบล วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
59 5450704 เทศบาลตำบล แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
60 5451601 เทศบาลตำบล ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
61 5451305 เทศบาลตำบล สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด
62 5450112 เทศบาลตำบล สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
63 5451101 เทศบาลตำบล สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
64 5451002 เทศบาลตำบล เสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
65 5450402 เทศบาลตำบล หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
66 5450902 เทศบาลตำบล หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด
67 5451009 เทศบาลตำบล หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
68 5451204 เทศบาลตำบล หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
69 5451901 เทศบาลตำบล หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด
70 5450403 เทศบาลตำบล หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
71 5451102 เทศบาลตำบล หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
72 5450804 เทศบาลตำบล อัคคะคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
73 5451401 เทศบาลตำบล อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
74 5450503 เทศบาลตำบล อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
75 6450908 องค์การบริหารส่วนตำบล กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด
76 6450204 องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
77 6450604 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้ำใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
78 6450205 องค์การบริหารส่วนตำบล กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
79 6450206 องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
80 6450107 องค์การบริหารส่วนตำบล ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
81 6450805 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
82 6450309 องค์การบริหารส่วนตำบล ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
83 6451405 องค์การบริหารส่วนตำบล ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
84 6450509 องค์การบริหารส่วนตำบล เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
85 6450611 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
86 6450706 องค์การบริหารส่วนตำบล คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
87 6450605 องค์การบริหารส่วนตำบล คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
88 6450108 องค์การบริหารส่วนตำบล แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
89 6450904 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด
90 6450612 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
91 6451105 องค์การบริหารส่วนตำบล ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
92 6450613 องค์การบริหารส่วนตำบล ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด
93 6450408 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
94 6450207 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
95 6450211 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
96 6450105 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
97 6450303 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
98 6450808 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
99 6451902 องค์การบริหารส่วนตำบล ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด
100 6450412 องค์การบริหารส่วนตำบล ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
101 6451903 องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด
102 6451302 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด
103 6452001 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
104 6450212 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
105 6451106 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
106 6452002 องค์การบริหารส่วนตำบล เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
107 6450506 องค์การบริหารส่วนตำบล ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
108 6451010 องค์การบริหารส่วนตำบล นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
109 6450614 องค์การบริหารส่วนตำบล นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด
110 6450115 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
111 6451011 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
112 6451109 องค์การบริหารส่วนตำบล นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
113 6450707 องค์การบริหารส่วนตำบล นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด
114 6451110 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำคำ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
115 6450413 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
116 6450213 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
117 6450116 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
118 6450304 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
119 6450208 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
120 6451114 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
121 6450809 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
122 6450302 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
123 6451802 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
124 6451406 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
125 6451407 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
126 6450214 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
127 6451016 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
128 6450905 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด
129 6452003 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
130 6450510 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
131 6451705 องค์การบริหารส่วนตำบล ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
132 6450409 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
133 6450909 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด
134 6450603 องค์การบริหารส่วนตำบล พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด
135 6450709 องค์การบริหารส่วนตำบล พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
136 6451803 องค์การบริหารส่วนตำบล พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
137 6451804 องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
138 6451805 องค์การบริหารส่วนตำบล พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
139 6451012 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
140 6450806 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
141 6450711 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
142 6451603 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
143 6450606 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
144 6450507 องค์การบริหารส่วนตำบล ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
145 6450906 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด
146 6451013 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
147 6451706 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
148 6452004 องค์การบริหารส่วนตำบล มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
149 6450109 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
150 6451115 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
151 6450511 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
152 6451604 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
153 6451303 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด
154 6451707 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
155 6450110 องค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
156 6450910 องค์การบริหารส่วนตำบล รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด
157 6450512 องค์การบริหารส่วนตำบล ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
158 6450715 องค์การบริหารส่วนตำบล วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
159 6450607 องค์การบริหารส่วนตำบล วารีสวัสดิ์ พนมไพร ร้อยเอ็ด
160 6450410 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
161 6451017 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
162 6451304 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด
163 6450608 องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
164 6451111 องค์การบริหารส่วนตำบล สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
165 6450705 องค์การบริหารส่วนตำบล สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
166 6450307 องค์การบริหารส่วนตำบล สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
167 6451605 องค์การบริหารส่วนตำบล สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
168 6450712 องค์การบริหารส่วนตำบล สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
169 6450807 องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
170 6450111 องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
171 6451904 องค์การบริหารส่วนตำบล สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด
172 6450209 องค์การบริหารส่วนตำบล สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
173 6451708 องค์การบริหารส่วนตำบล แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด
174 6450609 องค์การบริหารส่วนตำบล แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
175 6450113 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
176 6451403 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
177 6450907 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด
178 6450308 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
179 6450810 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
180 6450610 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
181 6451408 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
182 6450508 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
183 6450513 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
184 6450903 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด
185 6450114 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
186 6450215 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
187 6451606 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
188 6451409 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
189 6451608 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
190 6450713 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
191 6451404 องค์การบริหารส่วนตำบล หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
192 6451806 องค์การบริหารส่วนตำบล หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
193 6451112 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
194 6451108 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
195 6451116 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
196 6450106 องค์การบริหารส่วนตำบล เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
197 6452005 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
198 6451014 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
199 6450210 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
200 6451411 องค์การบริหารส่วนตำบล โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
201 6451410 องค์การบริหารส่วนตำบล อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
202 6450411 องค์การบริหารส่วนตำบล อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
203 6450714 องค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น