วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสระแก้ว

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2270101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2 4270401 เทศบาลเมือง วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
3 4270102 เทศบาลเมือง สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
4 4270601 เทศบาลเมือง อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว
5 5270701 เทศบาลตำบล เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
6 5270201 เทศบาลตำบล คลองหาด คลองหาด สระแก้ว
7 5270801 เทศบาลตำบล โคกสูง โคกสูง สระแก้ว
8 5270301 เทศบาลตำบล ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
9 5270103 เทศบาลตำบล ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
10 5270603 เทศบาลตำบล บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว
11 5270602 เทศบาลตำบล บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว
12 5270604 เทศบาลตำบล ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว
13 5270605 เทศบาลตำบล ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว
14 5270901 เทศบาลตำบล วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว
15 5270902 เทศบาลตำบล วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
16 5270501 เทศบาลตำบล วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
17 5270104 เทศบาลตำบล ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
18 6270705 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
19 6270702 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
20 6270202 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว
21 6270612 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว
22 6270606 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว
23 6270402 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว
24 6270106 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
25 6270305 องค์การบริหารส่วนตำบล โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว
26 6270506 องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
27 6270206 องค์การบริหารส่วนตำบล ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว
28 6270503 องค์การบริหารส่วนตำบล แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว
29 6270302 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
30 6270403 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว
31 6270613 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว
32 6270303 องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว
33 6270304 องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
34 6270306 องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
35 6270504 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
36 6270105 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
37 6270607 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว
38 6270107 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
39 6270404 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
40 6270203 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว
41 6270204 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว
42 6270207 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว
43 6270507 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว
44 6270803 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว
45 6270108 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
46 6270205 องค์การบริหารส่วนตำบล เบญจขร คลองหาด สระแก้ว
47 6270508 องค์การบริหารส่วนตำบล ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว
48 6270608 องค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
49 6270703 องค์การบริหารส่วนตำบล พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
50 6270609 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว
51 6270903 องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
52 6270502 องค์การบริหารส่วนตำบล วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
53 6270109 องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
54 6270110 องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
55 6270111 องค์การบริหารส่วนตำบล สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
56 6270509 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว
57 6270510 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว
58 6270112 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
59 6270802 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว
60 6270804 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง โคกสูง สระแก้ว
61 6270511 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว
62 6270610 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว
63 6270512 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว
64 6270704 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
65 6270505 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว
66 6270611 องค์การบริหารส่วนตำบล หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น