วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัด สงขลา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2900101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
2 3900102 เทศบาลนคร สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
3 3901101 เทศบาลนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
4 4900901 เทศบาลเมือง กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
5 4900103 เทศบาลเมือง เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
6 4901104 เทศบาลเมือง คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
7 4901105 เทศบาลเมือง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
8 4901103 เทศบาลเมือง คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
9 4901106 เทศบาลเมือง ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
10 4901102 เทศบาลเมือง บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
11 4901002 เทศบาลเมือง ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
12 4901509 เทศบาลเมือง ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
13 4901001 เทศบาลเมือง สะเดา สะเดา สงขลา
14 4901501 เทศบาลเมือง สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
15 5900801 เทศบาลตำบล กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
16 5900902 เทศบาลตำบล กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
17 5900104 เทศบาลตำบล เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
18 5901005 เทศบาลตำบล คลองแงะ สะเดา สงขลา
19 5901302 เทศบาลตำบล ควนเนียง ควนเนียง สงขลา
20 5901108 เทศบาลตำบล คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
21 5900907 เทศบาลตำบล คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
22 5901601 เทศบาลตำบล โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
23 5900302 เทศบาลตำบล จะนะ จะนะ สงขลา
24 5901502 เทศบาลตำบล ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
25 5900802 เทศบาลตำบล เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
26 5901401 เทศบาลตำบล ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
27 5900602 เทศบาลตำบล ท่าพระยา สะบ้าย้อย สงขลา
28 5901602 เทศบาลตำบล ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
29 5900501 เทศบาลตำบล เทพา เทพา สงขลา
30 5900402 เทศบาลตำบล นาทวี นาทวี สงขลา
31 5900401 เทศบาลตำบล นาทวีนอก นาทวี สงขลา
32 5900307 เทศบาลตำบล นาทับ จะนะ สงขลา
33 5900903 เทศบาลตำบล นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา
34 5901109 เทศบาลตำบล น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
35 5900702 เทศบาลตำบล บ่อตรุ ระโนด สงขลา
36 5901301 เทศบาลตำบล บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
37 5900301 เทศบาลตำบล บ้านนา จะนะ สงขลา
38 5901110 เทศบาลตำบล บ้านไร่ หาดใหญ่ สงขลา
39 5901402 เทศบาลตำบล บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
40 5901004 เทศบาลตำบล ปริก สะเดา สงขลา
41 5900701 เทศบาลตำบล ปากแตระ ระโนด สงขลา
42 5901006 เทศบาลตำบล ปาดัง สะเดา สงขลา
43 5901107 เทศบาลตำบล พะตง หาดใหญ่ สงขลา
44 5900105 เทศบาลตำบล พะวง เมืองสงขลา สงขลา
45 5900703 เทศบาลตำบล ระโนด ระโนด สงขลา
46 5900502 เทศบาลตำบล ลำไพล เทพา สงขลา
47 5900201 เทศบาลตำบล สทิงพระ สทิงพระ สงขลา
48 5900601 เทศบาลตำบล สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
49 5901003 เทศบาลตำบล สำนักขาม สะเดา สงขลา
50 6900209 องค์การบริหารส่วนตำบล กระดังงา สทิงพระ สงขลา
51 6900106 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
52 6900506 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
53 6900803 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
54 6900309 องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
55 6900603 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
56 6900906 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
57 6901007 องค์การบริหารส่วนตำบล เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
58 6900404 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองกวาง นาทวี สงขลา
59 6900706 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองแดน ระโนด สงขลา
60 6900405 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย นาทวี สงขลา
61 6900305 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเปียะ จะนะ สงขลา
62 6900202 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองรี สทิงพระ สงขลา
63 6901201 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
64 6901603 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
65 6901604 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
66 6901114 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
67 6900904 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนรู รัตภูมิ สงขลา
68 6901304 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนโส ควนเนียง สงขลา
69 6900310 องค์การบริหารส่วนตำบล คู จะนะ สงขลา
70 6900203 องค์การบริหารส่วนตำบล คูขุด สทิงพระ สงขลา
71 6900604 องค์การบริหารส่วนตำบล คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
72 6900311 องค์การบริหารส่วนตำบล แค จะนะ สงขลา
73 6900204 องค์การบริหารส่วนตำบล จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
74 6900605 องค์การบริหารส่วนตำบล จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
75 6900306 องค์การบริหารส่วนตำบล จะโหนง จะนะ สงขลา
76 6901112 องค์การบริหารส่วนตำบล ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
77 6900406 องค์การบริหารส่วนตำบล ฉาง นาทวี สงขลา
78 6901505 องค์การบริหารส่วนตำบล ชิงโค สิงหนคร สงขลา
79 6900210 องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมพล สทิงพระ สงขลา
80 6900211 องค์การบริหารส่วนตำบล ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
81 6900707 องค์การบริหารส่วนตำบล แดนสงวน ระโนด สงขลา
82 6900303 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
83 6900708 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเครียะ ระโนด สงขลา
84 6900407 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับช้าง นาทวี สงขลา
85 6901113 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
86 6900905 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
87 6900709 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าบอน ระโนด สงขลา
88 6900403 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
89 6901008 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
90 6900507 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าม่วง เทพา สงขลา
91 6900312 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
92 6900205 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
93 6901506 องค์การบริหารส่วนตำบล ทำนบ สิงหนคร สงขลา
94 6901204 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
95 6900606 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
96 6901009 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
97 6900107 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
98 6901111 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
99 6900503 องค์การบริหารส่วนตำบล เทพา เทพา สงขลา
100 6900607 องค์การบริหารส่วนตำบล ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
101 6901202 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
102 6900408 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหมอศรี นาทวี สงขลา
103 6900313 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า จะนะ สงขลา
104 6900308 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำขาว จะนะ สงขลา
105 6900212 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
106 6900206 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
107 6901404 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
108 6901503 องค์การบริหารส่วนตำบล บางเขียด สิงหนคร สงขลา
109 6900710 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาว ระโนด สงขลา
110 6900608 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
111 6900711 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
112 6900609 องค์การบริหารส่วนตำบล บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
113 6900409 องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบ นาทวี สงขลา
114 6901010 องค์การบริหารส่วนตำบล ปริก สะเดา สงขลา
115 6900410 องค์การบริหารส่วนตำบล ปลักหนู นาทวี สงขลา
116 6900504 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากบาง เทพา สงขลา
117 6901507 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากรอ สิงหนคร สงขลา
118 6901508 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
119 6900314 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าชิง จะนะ สงขลา
120 6900610 องค์การบริหารส่วนตำบล เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
121 6901115 องค์การบริหารส่วนตำบล พะตง หาดใหญ่ สงขลา
122 6900712 องค์การบริหารส่วนตำบล พังยาง ระโนด สงขลา
123 6901011 องค์การบริหารส่วนตำบล พังลา สะเดา สงขลา
124 6901203 องค์การบริหารส่วนตำบล พิจิตร นาหม่อม สงขลา
125 6901403 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
126 6900704 องค์การบริหารส่วนตำบล ระโนด ระโนด สงขลา
127 6900705 องค์การบริหารส่วนตำบล ระวะ ระโนด สงขลา
128 6901303 องค์การบริหารส่วนตำบล รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
129 6901504 องค์การบริหารส่วนตำบล รำแดง สิงหนคร สงขลา
130 6900804 องค์การบริหารส่วนตำบล โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
131 6900508 องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่ เทพา สงขลา
132 6901510 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
133 6900207 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
134 6900713 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดสน ระโนด สงขลา
135 6900208 องค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย สทิงพระ สงขลา
136 6900505 องค์การบริหารส่วนตำบล สะกอม เทพา สงขลา
137 6900304 องค์การบริหารส่วนตำบล สะกอม จะนะ สงขลา
138 6900411 องค์การบริหารส่วนตำบล สะท้อน นาทวี สงขลา
139 6900315 องค์การบริหารส่วนตำบล สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
140 6901012 องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
141 6901305 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น