วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดลำปาง

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2520101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง เกาะคา ลำปาง
2 3520102 เทศบาลนคร ลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง
3 4520103 เทศบาลเมือง เขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง
4 4520106 เทศบาลเมือง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
5 4520802 เทศบาลเมือง ล้อมแรด เถิน ลำปาง
6 5520302 เทศบาลตำบล เกาะคา เกาะคา ลำปาง
7 5520308 เทศบาลตำบล เกาะคาแม่ยาว เกาะคา ลำปาง
8 5520601 เทศบาลตำบล แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
9 5520104 เทศบาลตำบล ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
10 5520803 เทศบาลตำบล เถินบุรี เถิน ลำปาง
11 5520307 เทศบาลตำบล ท่าผา เกาะคา ลำปาง
12 5520403 เทศบาลตำบล ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
13 5520603 เทศบาลตำบล ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
14 5520303 เทศบาลตำบล นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
15 5521005 เทศบาลตำบล นาครัว แม่ทะ ลำปาง
16 5521002 เทศบาลตำบล น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
17 5520105 เทศบาลตำบล บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
18 5520602 เทศบาลตำบล บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง
19 5520701 เทศบาลตำบล บ้านใหม่ วังเหนือ ลำปาง
20 5521203 เทศบาลตำบล ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง
21 5521001 เทศบาลตำบล ป่าตันนาครัว แม่ทะ ลำปาง
22 5520903 เทศบาลตำบล พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง
23 5521301 เทศบาลตำบล เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
24 5521202 เทศบาลตำบล เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง
25 5521003 เทศบาลตำบล แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
26 5520901 เทศบาลตำบล แม่ปุ แม่พริก ลำปาง
27 5520902 เทศบาลตำบล แม่พริก แม่พริก ลำปาง
28 5520804 เทศบาลตำบล แม่มอก เถิน ลำปาง
29 5520201 เทศบาลตำบล แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
30 5520305 เทศบาลตำบล ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง
31 5520301 เทศบาลตำบล วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
32 5520702 เทศบาลตำบล วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
33 5520801 เทศบาลตำบล เวียงมอก เถิน ลำปาง
34 5520304 เทศบาลตำบล ศาลา เกาะคา ลำปาง
35 5521101 เทศบาลตำบล สบปราบ สบปราบ ลำปาง
36 5521004 เทศบาลตำบล สิริราช แม่ทะ ลำปาง
37 5520401 เทศบาลตำบล เสริมงาม เสริมงาม ลำปาง
38 5520402 เทศบาลตำบล เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
39 5520502 เทศบาลตำบล หลวงใต้ งาว ลำปาง
40 5520501 เทศบาลตำบล หลวงเหนือ งาว ลำปาง
41 5521201 เทศบาลตำบล ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
42 5521204 เทศบาลตำบล ห้างฉัตรแม่ตาล ห้างฉัตร ลำปาง
43 5520306 เทศบาลตำบล ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง
44 6520204 องค์การบริหารส่วนตำบล จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
45 6521302 องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
46 6520604 องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
47 6521007 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
48 6521303 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
49 6520110 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
50 6520704 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
51 6520506 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแก งาว ลำปาง
52 6520807 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโป่ง เถิน ลำปาง
53 6521102 องค์การบริหารส่วนตำบล นายาง สบปราบ ลำปาง
54 6520202 องค์การบริหารส่วนตำบล นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
55 6520309 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแส่ง เกาะคา ลำปาง
56 6520111 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
57 6520107 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
58 6521008 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
59 6521304 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
60 6520112 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
61 6520205 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
62 6521009 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
63 6520113 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
64 6520503 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโป่ง งาว ลำปาง
65 6520507 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านร้อง งาว ลำปาง
66 6520114 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
67 6520115 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
68 6520508 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวด งาว ลำปาง
69 6520504 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแหง งาว ลำปาง
70 6520509 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านอ้อน งาว ลำปาง
71 6520108 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
72 6520116 องค์การบริหารส่วนตำบล บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
73 6520607 องค์การบริหารส่วนตำบล ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
74 6520505 องค์การบริหารส่วนตำบล ปงเตา งาว ลำปาง
75 6520109 องค์การบริหารส่วนตำบล พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
76 6520608 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
77 6521103 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
78 6520510 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตีบ งาว ลำปาง
79 6520805 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ถอด เถิน ลำปาง
80 6520808 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ เถิน ลำปาง
81 6520904 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พริก แม่พริก ลำปาง
82 6521207 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลัน ห้างฉัตร ลำปาง
83 6520806 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่วะ เถิน ลำปาง
84 6520605 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
85 6520705 องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
86 6521208 องค์การบริหารส่วนตำบล วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง
87 6520706 องค์การบริหารส่วนตำบล วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
88 6521010 องค์การบริหารส่วนตำบล วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
89 6520703 องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
90 6520707 องค์การบริหารส่วนตำบล วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
91 6520708 องค์การบริหารส่วนตำบล วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
92 6520709 องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง วังเหนือ ลำปาง
93 6520710 องค์การบริหารส่วนตำบล วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
94 6520606 องค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
95 6521205 องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
96 6521104 องค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ สบปราบ ลำปาง
97 6520203 องค์การบริหารส่วนตำบล สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง
98 6521105 องค์การบริหารส่วนตำบล สมัย สบปราบ ลำปาง
99 6520404 องค์การบริหารส่วนตำบล เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
100 6520405 องค์การบริหารส่วนตำบล เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง
101 6521206 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง
102 6521305 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
103 6521006 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
104 6520310 องค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น