รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2340101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 3340102 เทศบาลนคร อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 4340107 เทศบาลเมือง แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 4340701 เทศบาลเมือง เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี
5 4341901 เทศบาลเมือง พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
6 4341501 เทศบาลเมือง วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
7 5341201 เทศบาลตำบล กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
8 5341905 เทศบาลตำบล กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
9 5340704 เทศบาลตำบล กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
10 5340502 เทศบาลตำบล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
11 5340105 เทศบาลตำบล ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 5343301 เทศบาลตำบล ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี
13 5340501 เทศบาลตำบล เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
14 5340401 เทศบาลตำบล เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
15 5341002 เทศบาลตำบล คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
16 5341504 เทศบาลตำบล คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
17 5341506 เทศบาลตำบล คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
18 5342501 เทศบาลตำบล ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
19 5340902 เทศบาลตำบล โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
20 5341101 เทศบาลตำบล ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี
21 5343302 เทศบาลตำบล ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
22 5342001 เทศบาลตำบล ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
23 5343202 เทศบาลตำบล ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
24 5340504 เทศบาลตำบล เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี
25 5341509 เทศบาลตำบล ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
26 5340801 เทศบาลตำบล นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
27 5342902 เทศบาลตำบล นาจาน นาเยีย อุบลราชธานี
28 5341003 เทศบาลตำบล นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
29 5342901 เทศบาลตำบล นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
30 5342904 เทศบาลตำบล นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
31 5340702 เทศบาลตำบล นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
32 5340901 เทศบาลตำบล น้ำยืน น้ำยืน อุบลราชธานี
33 5342502 เทศบาลตำบล นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
34 5340703 เทศบาลตำบล บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
35 5340402 เทศบาลตำบล บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
36 5340301 เทศบาลตำบล บ้านด่านโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
37 5343204 เทศบาลตำบล บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
38 5341511 เทศบาลตำบล บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
39 5341001 เทศบาลตำบล บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี
40 5340104 เทศบาลตำบล ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
41 5342101 เทศบาลตำบล โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
42 5341906 เทศบาลตำบล โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
43 5341904 เทศบาลตำบล โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
44 5340705 เทศบาลตำบล โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
45 5340802 เทศบาลตำบล ภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี
46 5341401 เทศบาลตำบล ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
47 5341505 เทศบาลตำบล เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
48 5340201 เทศบาลตำบล ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
49 5343203 เทศบาลตำบล สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
50 5342204 เทศบาลตำบล สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
51 5340908 เทศบาลตำบล สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
52 5341502 เทศบาลตำบล แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
53 5340509 เทศบาลตำบล หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
54 5340503 เทศบาลตำบล หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
55 5341503 เทศบาลตำบล ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
56 5340414 เทศบาลตำบล ห้วยเรือ เขื่องใน อุบลราชธานี
57 5340505 เทศบาลตำบล หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
58 5343104 เทศบาลตำบล เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
59 5341902 เทศบาลตำบล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
60 5340103 เทศบาลตำบล อุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
61 6341105 องค์การบริหารส่วนตำบล กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
62 6340111 องค์การบริหารส่วนตำบล กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
63 6340706 องค์การบริหารส่วนตำบล กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
64 6340403 องค์การบริหารส่วนตำบล กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
65 6343001 องค์การบริหารส่วนตำบล กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
66 6340404 องค์การบริหารส่วนตำบล ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
67 6341202 องค์การบริหารส่วนตำบล กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
68 6341106 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
69 6342602 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
70 6340106 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
71 6341107 องค์การบริหารส่วนตำบล กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
72 6341108 องค์การบริหารส่วนตำบล เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
73 6340904 องค์การบริหารส่วนตำบล เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
74 6340707 องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
75 6340202 องค์การบริหารส่วนตำบล แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
76 6341203 องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
77 6343201 องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
78 6340506 องค์การบริหารส่วนตำบล แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
79 6342206 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี
80 6341102 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
81 6341206 องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
82 6340112 องค์การบริหารส่วนตำบล ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
83 6340302 องค์การบริหารส่วนตำบล โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
84 6340405 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
85 6341109 องค์การบริหารส่วนตำบล คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
86 6342202 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
87 6342504 องค์การบริหารส่วนตำบล คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
88 6342505 องค์การบริหารส่วนตำบล คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
89 6340715 องค์การบริหารส่วนตำบล คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
90 6341103 องค์การบริหารส่วนตำบล คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
91 6342003 องค์การบริหารส่วนตำบล คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
92 6340204 องค์การบริหารส่วนตำบล คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
93 6342403 องค์การบริหารส่วนตำบล คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
94 6341507 องค์การบริหารส่วนตำบล คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
95 6342207 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
96 6341110 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
97 6342601 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
98 6342203 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
99 6343303 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี
100 6342004 องค์การบริหารส่วนตำบล จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
101 6340507 องค์การบริหารส่วนตำบล เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
102 6342503 องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
103 6340406 องค์การบริหารส่วนตำบล ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
104 6341104 องค์การบริหารส่วนตำบล เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
105 6341909 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
106 6342401 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
107 6340207 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
108 6341409 องค์การบริหารส่วนตำบล ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
109 6340415 องค์การบริหารส่วนตำบล แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
110 6340905 องค์การบริหารส่วนตำบล โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
111 6340708 องค์การบริหารส่วนตำบล ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
112 6341119 องค์การบริหารส่วนตำบล ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
113 6340208 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
114 6341120 องค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
115 6342002 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
116 6341410 องค์การบริหารส่วนตำบล เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
117 6341121 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
118 6341910 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
119 6340716 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
120 6342404 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
121 6341508 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
122 6341111 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
123 6340407 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
124 6340709 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
125 6340408 องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
126 6340710 องค์การบริหารส่วนตำบล นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
127 6342603 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
128 6342005 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
129 6340203 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
130 6340416 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
131 6340711 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
132 6342903 องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
133 6343002 องค์การบริหารส่วนตำบล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
134 6341112 องค์การบริหารส่วนตำบล นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
135 6341903 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
136 6340304 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
137 6341411 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
138 6340209 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
139 6340508 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
140 6340712 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
141 6341122 องค์การบริหารส่วนตำบล นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
142 6342604 องค์การบริหารส่วนตำบล นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
143 6341911 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
144 6342208 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
145 6342506 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
146 6342201 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
147 6341912 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
148 6341113 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
149 6341006 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
150 6341515 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
151 6340417 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
152 6340804 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
153 6340717 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
154 6340805 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
155 6341204 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
156 6341516 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
157 6342209 องค์การบริหารส่วนตำบล บอน สำโรง อุบลราชธานี
158 6340718 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
159 6341007 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
160 6341913 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
161 6341123 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
162 6340803 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
163 6340409 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
164 6341008 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
165 6341510 องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
166 6340903 องค์การบริหารส่วนตำบล บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
167 6340113 องค์การบริหารส่วนตำบล ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
168 6340719 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
169 6341114 องค์การบริหารส่วนตำบล เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
170 6341403 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
171 6342507 องค์การบริหารส่วนตำบล ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี
172 6340806 องค์การบริหารส่วนตำบล พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
173 6343004 องค์การบริหารส่วนตำบล พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
174 6343003 องค์การบริหารส่วนตำบล พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
175 6343103 องค์การบริหารส่วนตำบล แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
176 6342105 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
177 6341512 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
178 6341009 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
179 6341412 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
180 6343102 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
181 6343304 องค์การบริหารส่วนตำบล ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี
182 6341402 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
183 6342102 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
184 6340713 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
185 6340906 องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
186 6340410 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
187 6341404 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
188 6341405 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
189 6340907 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
190 6341914 องค์การบริหารส่วนตำบล ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
191 6341907 องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
192 6340109 องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
193 6340210 องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
194 6340211 องค์การบริหารส่วนตำบล วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
195 6340411 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
196 6340212 องค์การบริหารส่วนตำบล สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
197 6340714 องค์การบริหารส่วนตำบล สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
198 6341513 องค์การบริหารส่วนตำบล สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
199 6340412 องค์การบริหารส่วนตำบล สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
200 6340418 องค์การบริหารส่วนตำบล สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
201 6342103 องค์การบริหารส่วนตำบล สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
202 6341115 องค์การบริหารส่วนตำบล สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
203 6342106 องค์การบริหารส่วนตำบล สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
204 6342006 องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
205 6342104 องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
206 6340807 องค์การบริหารส่วนตำบล โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
207 6341514 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
208 6342007 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
209 6340108 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
210 6341406 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
211 6341413 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
212 6341116 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
213 6341205 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
214 6343101 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
215 6340110 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
216 6341908 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
217 6341407 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
218 6341004 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
219 6340510 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
220 6340305 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
221 6340413 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
222 6341414 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
223 6342605 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
224 6341415 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
225 6342205 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
226 6340205 องค์การบริหารส่วนตำบล หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
227 6341517 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
228 6341005 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
229 6340303 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
230 6341117 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
231 6340306 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
232 6340419 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
233 6340114 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
234 6342107 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
235 6342402 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
236 6341408 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
237 6341118 องค์การบริหารส่วนตำบล ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
238 6341915 องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
239 6340206 องค์การบริหารส่วนตำบล เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า