วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดลพบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2160101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี
2 4160103 เทศบาลเมือง เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
3 4160601 เทศบาลเมือง บ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี
4 4160102 เทศบาลเมือง ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี
5 5160108 เทศบาลตำบล กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
6 5160202 เทศบาลตำบล แก่งเสือเต้น พัฒนานิคม ลพบุรี
7 5160104 เทศบาลตำบล เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
8 5160201 เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง พัฒนานิคม ลพบุรี
9 5160105 เทศบาลตำบล โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
10 5160503 เทศบาลตำบล โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
11 5160301 เทศบาลตำบล โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
12 5160204 เทศบาลตำบล ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
13 5160106 เทศบาลตำบล ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
14 5160501 เทศบาลตำบล ท่าโขลง ท่าวุ้ง ลพบุรี
15 5160502 เทศบาลตำบล ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
16 5160107 เทศบาลตำบล ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
17 5160505 เทศบาลตำบล บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
18 5160701 เทศบาลตำบล บ้านท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
19 5160121 เทศบาลตำบล ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
20 5160203 เทศบาลตำบล พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
21 5160504 เทศบาลตำบล โพธิ์ตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
22 5160401 เทศบาลตำบล ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
23 5160801 เทศบาลตำบล สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
24 5161101 เทศบาลตำบล หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
25 6161001 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี
26 6160302 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
27 6160402 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
28 6160702 องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
29 6160109 องค์การบริหารส่วนตำบล โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
30 6161002 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี
31 6161003 องค์การบริหารส่วนตำบล เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี
32 6160506 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
33 6160403 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
34 6160303 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
35 6160115 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
36 6160901 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
37 6160110 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
38 6160205 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
39 6160304 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
40 6160902 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
41 6160116 องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
42 6160206 องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
43 6160207 องค์การบริหารส่วนตำบล ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
44 6160602 องค์การบริหารส่วนตำบล ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
45 6161102 องค์การบริหารส่วนตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
46 6161103 องค์การบริหารส่วนตำบล ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
47 6160404 องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
48 6160405 องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
49 6160603 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
50 6160703 องค์การบริหารส่วนตำบล ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี
51 6160406 องค์การบริหารส่วนตำบล ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
52 6161004 องค์การบริหารส่วนตำบล ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี
53 6161104 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
54 6160305 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
55 6160604 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
56 6160111 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
57 6160117 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
58 6160306 องค์การบริหารส่วนตำบล ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
59 6160118 องค์การบริหารส่วนตำบล ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
60 6160119 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
61 6160407 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
62 6160408 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
63 6160112 องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
64 6160507 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
65 6160704 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
66 6160804 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
67 6160409 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
68 6160208 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
69 6160410 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
70 6160802 องค์การบริหารส่วนตำบล นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี
71 6161105 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
72 6160411 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
73 6160605 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
74 6160120 องค์การบริหารส่วนตำบล บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
75 6160606 องค์การบริหารส่วนตำบล บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
76 6160508 องค์การบริหารส่วนตำบล บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
77 6160607 องค์การบริหารส่วนตำบล บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี
78 6160509 องค์การบริหารส่วนตำบล บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
79 6160608 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี
80 6160113 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
81 6160609 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
82 6160610 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี
83 6160510 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
84 6160412 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
85 6160611 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
86 6160122 องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
87 6160612 องค์การบริหารส่วนตำบล พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
88 6160307 องค์การบริหารส่วนตำบล เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
89 6160123 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
90 6160114 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
91 6160613 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
92 6160413 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
93 6160803 องค์การบริหารส่วนตำบล มหาโพธิ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
94 6160614 องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
95 6160209 องค์การบริหารส่วนตำบล มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
96 6160511 องค์การบริหารส่วนตำบล มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี
97 6161106 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
98 6160903 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
99 6160414 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
100 6161005 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
101 6160308 องค์การบริหารส่วนตำบล วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
102 6160309 องค์การบริหารส่วนตำบล วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
103 6160904 องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
104 6160310 องค์การบริหารส่วนตำบล วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
105 6160415 องค์การบริหารส่วนตำบล ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
106 6160615 องค์การบริหารส่วนตำบล สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
107 6160311 องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
108 6160616 องค์การบริหารส่วนตำบล สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
109 6160617 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
110 6160312 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
111 6160618 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
112 6160619 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
113 6160210 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
114 6160705 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
115 6161107 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
116 6160905 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
117 6160620 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
118 6160416 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
119 6161006 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี
120 6160313 องค์การบริหารส่วนตำบล หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
121 6160211 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
122 6160314 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
123 6160417 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
124 6160706 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
125 6160512 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
126 6160621 องค์การบริหารส่วนตำบล หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น