วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดราชบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2700101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
2 4700504 เทศบาลเมือง ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
3 4700501 เทศบาลเมือง บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
4 4700701 เทศบาลเมือง โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
5 4700102 เทศบาลเมือง ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
6 5700503 เทศบาลตำบล กระจับ บ้านโป่ง ราชบุรี
7 5700502 เทศบาลตำบล กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
8 5700703 เทศบาลตำบล เขาขวาง โพธาราม ราชบุรี
9 5700103 เทศบาลตำบล เขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี
10 5700712 เทศบาลตำบล คลองตาคด โพธาราม ราชบุรี
11 5700201 เทศบาลตำบล จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
12 5700704 เทศบาลตำบล เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
13 5700708 เทศบาลตำบล ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
14 5700202 เทศบาลตำบล ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
15 5700401 เทศบาลตำบล ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี
16 5700802 เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
17 5700405 เทศบาลตำบล บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
18 5700601 เทศบาลตำบล บางแพ บางแพ ราชบุรี
19 5700707 เทศบาลตำบล บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
20 5700301 เทศบาลตำบล บ้านชัฎป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
21 5700403 เทศบาลตำบล บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
22 5700705 เทศบาลตำบล บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี
23 5700702 เทศบาลตำบล บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
24 5700506 เทศบาลตำบล เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
25 5700404 เทศบาลตำบล ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
26 5700801 เทศบาลตำบล ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
27 5700602 เทศบาลตำบล โพหัก บางแพ ราชบุรี
28 5700901 เทศบาลตำบล วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
29 5700402 เทศบาลตำบล ศรีดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
30 5700302 เทศบาลตำบล สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
31 5700706 เทศบาลตำบล หนองโพ โพธาราม ราชบุรี
32 5700104 เทศบาลตำบล หลักเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
33 5700106 เทศบาลตำบล หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
34 5700505 เทศบาลตำบล ห้วยกระบอก บ้านโป่ง ราชบุรี
35 5700105 เทศบาลตำบล ห้วยชินสีห์ เมืองราชบุรี ราชบุรี
36 6700109 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
37 6700902 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
38 6700203 องค์การบริหารส่วนตำบล แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี
39 6700408 องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
40 6700512 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
41 6700710 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
42 6700120 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
43 6700711 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี
44 6700110 องค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
45 6700121 องค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
46 6700509 องค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
47 6700111 องค์การบริหารส่วนตำบล คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
48 6700204 องค์การบริหารส่วนตำบล จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
49 6700903 องค์การบริหารส่วนตำบล จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี
50 6700112 องค์การบริหารส่วนตำบล เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
51 6700713 องค์การบริหารส่วนตำบล ชำแระ โพธาราม ราชบุรี
52 6700406 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
53 6700714 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี
54 6700507 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี
55 6700407 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
56 6700605 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนคา บางแพ ราชบุรี
57 6700107 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
58 6700806 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
59 6700409 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
60 6700113 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
61 6700606 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
62 6700205 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
63 6700303 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
64 6700412 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
65 6700715 องค์การบริหารส่วนตำบล เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
66 6700304 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
67 6700716 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี
68 6700410 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี
69 6700122 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
70 6700717 องค์การบริหารส่วนตำบล ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
71 6700513 องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
72 6700114 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
73 6700810 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี
74 6700718 องค์การบริหารส่วนตำบล บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
75 6700115 องค์การบริหารส่วนตำบล บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
76 6701001 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
77 6701002 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
78 6700510 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
79 6700108 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
80 6700208 องค์การบริหารส่วนตำบล เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
81 6700206 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
82 6700803 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
83 6700514 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี
84 6700804 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี
85 6700305 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
86 6700123 องค์การบริหารส่วนตำบล พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
87 6700411 องค์การบริหารส่วนตำบล แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
88 6700811 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
89 6700207 องค์การบริหารส่วนตำบล รางบัว จอมบึง ราชบุรี
90 6700515 องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี
91 6700805 องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
92 6700603 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
93 6700904 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
94 6700807 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี
95 6700719 องค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
96 6700516 องค์การบริหารส่วนตำบล สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
97 6700306 องค์การบริหารส่วนตำบล สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
98 6700116 องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
99 6700413 องค์การบริหารส่วนตำบล สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี
100 6700517 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
101 6700808 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
102 6700117 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี
103 6700720 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
104 6700511 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
105 6701003 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี
106 6700709 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ โพธาราม ราชบุรี
107 6700508 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
108 6700118 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
109 6700812 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี
110 6700604 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวโพ บางแพ ราชบุรี
111 6700119 องค์การบริหารส่วนตำบล หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
112 6700809 องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น