รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม]จังหวัดขอนแก่น

ที่ รหัสอปท. ชื่อ อปท. อำเภอ จังหวัด
1 2400101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2 3400102 เทศบาลนคร ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3 4400903 เทศบาลเมือง กระนวน กระนวน ขอนแก่น
4 4400501 เทศบาลเมือง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
5 4400108 เทศบาลเมือง บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6 4401001 เทศบาลเมือง บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
7 4401201 เทศบาลเมือง เมืองพล พล ขอนแก่น
8 4400115 เทศบาลเมือง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
9 5401402 เทศบาลตำบล ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
10 5400410 เทศบาลตำบล กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
11 5400704 เทศบาลตำบล กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น
12 5400205 เทศบาลตำบล แก่นฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
13 5402303 เทศบาลตำบล ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
14 5401901 เทศบาลตำบล เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
15 5400802 เทศบาลตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
16 5400204 เทศบาลตำบล โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
17 5402402 เทศบาลตำบล โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
18 5400803 เทศบาลตำบล โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
19 5400502 เทศบาลตำบล โคกสูงสัมพันธ์ ชุมแพ ขอนแก่น
20 5401801 เทศบาลตำบล ชนบท ชนบท ขอนแก่น
21 5401802 เทศบาลตำบล ชลบถวิบูลย์ ชนบท ขอนแก่น
22 5402101 เทศบาลตำบล ซำสูง ซำสูง ขอนแก่น
23 5400401 เทศบาลตำบล ดอนโมง หนองเรือ ขอนแก่น
24 5400104 เทศบาลตำบล ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
25 5401702 เทศบาลตำบล นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
26 5400801 เทศบาลตำบล นาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
27 5400603 เทศบาลตำบล นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
28 5400508 เทศบาลตำบล นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
29 5402203 เทศบาลตำบล นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
30 5400701 เทศบาลตำบล น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
31 5400901 เทศบาลตำบล น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
32 5402002 เทศบาลตำบล โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
33 5400203 เทศบาลตำบล โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
34 5400404 เทศบาลตำบล โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
35 5400106 เทศบาลตำบล โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
36 5402501 เทศบาลตำบล โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
37 5401902 เทศบาลตำบล โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
38 5400408 เทศบาลตำบล โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
39 5400513 เทศบาลตำบล โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40 5400503 เทศบาลตำบล โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
41 5402614 เทศบาลตำบล ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
42 5401002 เทศบาลตำบล ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
43 5400110 เทศบาลตำบล บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
44 5402201 เทศบาลตำบล บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
45 5400301 เทศบาลตำบล บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
46 5400103 เทศบาลตำบล บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
47 5400413 เทศบาลตำบล บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
48 5400201 เทศบาลตำบล บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
49 5402401 เทศบาลตำบล บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
50 5400120 เทศบาลตำบล บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
51 5400202 เทศบาลตำบล ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
52 5401101 เทศบาลตำบล เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
53 5400303 เทศบาลตำบล พระบุ พระยืน ขอนแก่น
54 5400302 เทศบาลตำบล พระยืน พระยืน ขอนแก่น
55 5400305 เทศบาลตำบล พระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแก่น
56 5400112 เทศบาลตำบล พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
57 5402202 เทศบาลตำบล โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
58 5402204 เทศบาลตำบล ภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
59 5402001 เทศบาลตำบล ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
60 5401601 เทศบาลตำบล ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
61 5400703 เทศบาลตำบล ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
62 5401701 เทศบาลตำบล มัญจาคีรี มัญจาคีรี ขอนแก่น
63 5400109 เทศบาลตำบล เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
64 5400409 เทศบาลตำบล ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
65 5400705 เทศบาลตำบล ลำน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
66 5400702 เทศบาลตำบล วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
67 5400602 เทศบาลตำบล วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
68 5402403 เทศบาลตำบล วังสวรรค์ บ้านแฮด ขอนแก่น
69 5401401 เทศบาลตำบล แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
70 5401301 เทศบาลตำบล แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
71 5401102 เทศบาลตำบล สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น
72 5400713 เทศบาลตำบล สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
73 5400111 เทศบาลตำบล สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
74 5400107 เทศบาลตำบล สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
75 5400601 เทศบาลตำบล สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
76 5400402 เทศบาลตำบล หนองแก หนองเรือ ขอนแก่น
77 5400105 เทศบาลตำบล หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
78 5402301 เทศบาลตำบล หนองนาคำ หนองนาคำ ขอนแก่น
79 5400904 เทศบาลตำบล หนองโน กระนวน ขอนแก่น
80 5400208 เทศบาลตำบล หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
81 5400505 เทศบาลตำบล หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
82 5400403 เทศบาลตำบล หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
83 5401501 เทศบาลตำบล หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
84 5400504 เทศบาลตำบล หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
85 5400902 เทศบาลตำบล ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
86 6401603 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
87 6401703 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
88 6402302 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น
89 6401805 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
90 6401202 องค์การบริหารส่วนตำบล เก่างิ้ว พล ขอนแก่น
91 6400506 องค์การบริหารส่วนตำบล ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
92 6400304 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
93 6401103 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
94 6401613 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
95 6401903 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
96 6400804 องค์การบริหารส่วนตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
97 6401704 องค์การบริหารส่วนตำบล คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
98 6401905 องค์การบริหารส่วนตำบล คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
99 6402102 องค์การบริหารส่วนตำบล คำแมด ซำสูง ขอนแก่น
100 6401506 องค์การบริหารส่วนตำบล คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
101 6402103 องค์การบริหารส่วนตำบล คูคำ ซำสูง ขอนแก่น
102 6401007 องค์การบริหารส่วนตำบล แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
103 6401208 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสง่า พล ขอนแก่น
104 6400113 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
105 6400411 องค์การบริหารส่วนตำบล จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
106 6401206 องค์การบริหารส่วนตำบล โจดหนองแก พล ขอนแก่น
107 6400507 องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
108 6400512 องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
109 6402205 องค์การบริหารส่วนตำบล ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
110 6400607 องค์การบริหารส่วนตำบล ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
111 6401507 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
112 6401904 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
113 6400604 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
114 6401302 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
115 6400117 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
116 6401508 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
117 6401502 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
118 6400116 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
119 6401609 องค์การบริหารส่วนตำบล ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
120 6400906 องค์การบริหารส่วนตำบล ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
121 6400118 องค์การบริหารส่วนตำบล แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
122 6401509 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
123 6400707 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
124 6400708 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
125 6401406 องค์การบริหารส่วนตำบล ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
126 6401403 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
127 6400114 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
128 6401407 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
129 6401705 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
130 6401610 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
131 6400805 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
132 6401706 องค์การบริหารส่วนตำบล นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
133 6401906 องค์การบริหารส่วนตำบล นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
134 6401604 องค์การบริหารส่วนตำบล นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
135 6402004 องค์การบริหารส่วนตำบล นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
136 6400509 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
137 6401605 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
138 6401209 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนข่า พล ขอนแก่น
139 6402503 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น
140 6401303 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
141 6400407 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
142 6401510 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
143 6401806 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
144 6402404 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
145 6401305 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
146 6400510 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
147 6400514 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
148 6400605 องค์การบริหารส่วนตำบล บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
149 6400709 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
150 6400710 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
151 6400412 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น
152 6400711 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
153 6400806 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
154 6401807 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
155 6402104 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น
156 6401004 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
157 6400907 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
158 6400405 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
159 6401606 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
160 6401005 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
161 6400119 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
162 6402502 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
163 6400206 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น
164 6400608 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
165 6401808 องค์การบริหารส่วนตำบล ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
166 6401008 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
167 6400207 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
168 6402504 องค์การบริหารส่วนตำบล เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น
169 6400712 องค์การบริหารส่วนตำบล พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
170 6401203 องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
171 6401707 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
172 6402003 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
173 6401602 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
174 6400609 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
175 6401009 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
176 6401615 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
177 6401210 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพล พล ขอนแก่น
178 6401010 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
179 6401211 องค์การบริหารส่วนตำบล ลอมคอม พล ขอนแก่น
180 6401405 องค์การบริหารส่วนตำบล ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
181 6400706 องค์การบริหารส่วนตำบล วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
182 6401104 องค์การบริหารส่วนตำบล วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
183 6402005 องค์การบริหารส่วนตำบล วังสวาป ภูผาม่าน ขอนแก่น
184 6401803 องค์การบริหารส่วนตำบล วังแสง ชนบท ขอนแก่น
185 6401511 องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
186 6400511 องค์การบริหารส่วนตำบล วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
187 6401404 องค์การบริหารส่วนตำบล แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
188 6401804 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
189 6400610 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
190 6400807 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
191 6401607 องค์การบริหารส่วนตำบล สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
192 6401708 องค์การบริหารส่วนตำบล สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
193 6401512 องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
194 6400606 องค์การบริหารส่วนตำบล สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
195 6401204 องค์การบริหารส่วนตำบล โสกนกเต็น พล ขอนแก่น
196 6400714 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
197 6401608 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
198 6401611 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
199 6400908 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
200 6400905 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก กระนวน ขอนแก่น
201 6400515 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
202 6402405 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
203 6400611 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
204 6401011 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
205 6402505 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น
206 6401709 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
207 6401503 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
208 6401212 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
209 6401504 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
210 6400406 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
211 6400306 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
212 6401205 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
213 6401207 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
214 6401505 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
215 6401809 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
216 6400909 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
217 6402105 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น
218 6402006 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
219 6401612 องค์การบริหารส่วนตำบล หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
220 6401513 องค์การบริหารส่วนตำบล หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
221 6401213 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
222 6400910 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น
223 6401003 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
224 6401006 องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
225 6401304 องค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า